Hankkeen tarkoituksena on selvittää taloudelliset ja ympäristölliset edellytykset rakentaa kuivamädätysteknologiaan perustuva biokaasun tuotantolaitos Jokimaan hevosurheilukeskuksen alueelle Lahteen. Hankkeen ideana on löytää luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuva, taloudellisesti kannattava ratkaisu alueen hevosenlannan ja lähialueen elintarviketuotannon sivuvirtojen prosessoinnille. Yleisellä tasolla tarkasteltuna biokaasua voidaan tuottaa erilaisista orgaanisista virroista, kuten biojätteistä, lannasta ja lietteistä. Biokaasuprosessissa orgaanisen aineksen hiili mädätetään metaaniksi ja hiilidioksidiksi anaerobisissa olosuhteissa. Tähän on olemassa erilaisia teknologisia sovelluksia. Mädätysprosessit voidaan jakaa kahteen pääluokkaan märkämädätykseen ja kuivamädätykseen riippuen kosteuspitoisuudesta. Lisäksi markkinoilla on näiden väliin sijoittuva kiintomädätystekniikka.

Biokaasuprosessi vaatii toimiakseen myös sähkön ja lämmön käyttöä. Biokaasu voidaan hyödyntää sellaisenaan lämmöntuotannossa tai yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa (CHP = Combined Heat and Power). Vaihtoehtoisesti biokaasu voidaan puhdistaa ja jalostaa lähes puhtaaksi metaaniksi eli biometaaniksi, jolloin se vastaa ominaisuuksiltaan maakaasua. Biometaania voidaan hyödyntää liikennepolttoaineena kaasukäyttöisissä ajoneuvoissa. Käyttö liikenteen energiana vaatii kaasulle suunnitellun jakelujärjestelmän. Biokaasun hiilijalanjälki on matala, jos se tuotetaan jätteistä tai sivuvirroista. Biokaasuprosessi tuottaa myös mädätejäännöstä, joka sisältää biokaasuprosessin syötteiden ravinteet. Tätä mädätettä voidaan käyttää lannoitteena kasvintuotannossa.

Uusiutuvan energiantuotannon lisäksi hankkeen tärkeänä painopisteenä ja innovaationa on kuivamädätysjäännöksen tuotteistaminen ja laajamittainen hyödyntäminen. Luomukelpoiselle, kiinteälle lannoitteelle, tai maanparannusaineelle on kova kysyntä luomutuotteita kansallisille ja Euroopan markkinoille tuottavien elintarvikelaitosten sopimusviljelijöiltä. Lisäksi tuotteistetulle mädätysjäännökselle on nähtävissä potentiaalista markkinaa esimerkiksi palsta- ja parvekeviljelijöiden keskuudessa, joko sellaisenaan, tai istutusvalmiiksi tuotteiksi asti jalostettuna. Hankkeen toteutus ja tulokset soveltuvat näin ollen kahdella tapaa hallituksen kärkihankkeena toteutettavaan Ravinteiden Kierrätyksen kokeiluohjelmaan. Hankkeessa toteutetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä tehdään esiselvitystyötä hankkeeseen osallistuvien toimijoiden biokaasulaitokseen liittyvien investointipäätösten tueksi. Toisaalta hankkeessa selvitetään ja toteutetaan korkean asteen kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistämistä.

Hankkeessa selvitetään myös optimaalisin jalostusaste tuotetulle biokaasulle ja suunnitellaan kaasunjakelu liiketoiminnallisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Jokimaan sijainti tarjoaa mahdollisuudet skaalata laitoksen koko hankkeen aikana kartoitettavalla tavalla kokonaisuutta palvelevaksi.

Jokimaan kaltaisia hevosurheilukeskittymiä kaupunkien laidalla hyvien logististen yhteyksien ja vastaavien elintarviketeollisuuden sivuvirtojen lähellä on maassamme useita, joten toiminta on kannattavaksi havaittuna helppo monistaa monelle eri paikkakunnalle tapauskohtaisesti pienin modifioinnein.

Facebook Twitter WhatsApp